Документи

Административни документи за учебната 2020/2021 година

Дейност на училището
Правилник за дейността (актуализиран на заседание на ПС от 14.04.2021г.)
Годишен план за дейността на училището
Етичен кодекс

Стратегия зя развитие на ЧОУ “Слънчев лъч”https://sun-ray-school.eu/wp-content/uploads/2021/07/DOC030.pdf 2020 -2024 г.

Учебна дейност
Организация на учебния ден
Училищен учебен план
Седмично разписание
Форми на обучение в ЧОУ “Слънчев лъч”

График на консултациите
График на консултациите за прогимназиален курс I-ви срок
График на консултациите за начален курс I-ви срок

График на класните и контролните работи
Класни и контролни работи на прогимназиален етап за I-ви срок
Класни и контролни работи на начален етап за I-ви срок

Други
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План-програма за действие за Безопасност на движение по пътищата – 2021 г.