Документи

Административни документи за учебната 2020/2021 година

Дейност на училището
Правилник за дейността (актуализиран на заседание на ПС от 01.09.2021г.)
Годишен план за дейността на училището
Етичен кодекс

Стратегия зя развитие на ЧОУ “Слънчев лъч” 2020 -2024 г.

План-програма БДП 2021-2022

Програмна система за подготвителна група

Учебна дейност
Организация на учебния ден
Училищен учебен план
Седмично разписание
Форми на обучение в ЧОУ “Слънчев лъч” – заповед

Форми на обучение в ЧОУ “Слънчев лъч”

График на консултациите
График на консултациите за прогимназиален курс I-ви срок
График на консултациите за начален курс I-ви срок

График на класните и контролните работи
Класни и контролни работи на прогимназиален етап за I-ви срок
Класни и контролни работи на начален етап за I-ви срок

Други
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План-програма за действие за Безопасност на движение по пътищата – 2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Учебници и учебни помагала

Свободни места по паралелки 2021/2022 г.