Документи

Административни документи за учебната 2023/2024 година

Организация на учебния ден

Седмично разписание НАЧАЛЕН втори срок 2023-2024

Седмично разписание ПРОГИМНАЗИЯ втори срок 2023-2024

Годишна училищна програма за 2023-2024 г

Годишен план за дейността за 2023-2024 г.

План-програма

План на дейностите

Административни документи за учебната 2020/2021 година

Дейност на училището
Правилник за дейността (актуализиран на заседание на ПС от 01.09.2021г.)
Годишен план за дейността на училището
Етичен кодекс

Стратегия зя развитие на ЧОУ “Слънчев лъч” 2020 -2024 г.

План-програма БДП 2021-2022

Програмна система за подготвителна група

Административни документи за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на училището – 2022/2023 г.

План програма БДП 2022/2023 г.

Програма ЦОУД

Учебна дейност
Организация на учебния ден
Училищен учебен план
Седмично разписание 2020/2021
Форми на обучение в ЧОУ “Слънчев лъч” – заповед

Форми на обучение в ЧОУ “Слънчев лъч”

График на консултациите
График на консултациите за прогимназиален курс I-ви срок
График на консултациите за начален курс I-ви срок

График на класните и контролните работи
Класни и контролни работи на прогимназиален етап за I-ви срок
Класни и контролни работи на начален етап за I-ви срок

Други
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План-програма за действие за Безопасност на движение по пътищата – 2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Учебници и учебни помагала

Свободни места по паралелки 2021/2022 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022/2023 г.

План зимни условия 2022/2023 г.

План квалификация