Проект: Насилието в детството и юношеството

Име на  проекта:  Насилието в детството и юношеството: оценка, превенция и справяне – позитивен психологически подход

Проектен номер: 2018-1-BG01-KA201-047853

Обща информация

 • Начална дата: 03 декември 2018
 • Продължителност: 24 месеца
 • Финансирано от:  Програма Eразъм+ на Европейската комисия
 • Мярка: Стратегическо партньорство за развитие на иновация в училищното образование

Партньорство

Проектен координатор:

 • Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, Пловдив, България

Партньори:

 • PRIVATE SCHOOL “SUN RAY“, Plovdiv, Bulgaria
 • ZAMS – Zavod Antona Martina Slomska, Maribor, Slovenia
 • IDIOTIKO ESPERINO GENIKO LYKEIO B. KOROPOULI, Athens, Greece
 • VIBSO Waregem vzw, Waregem, Belgium
 • PHOENIXKM BVBA, Kortemark, Belgium

Проектни приоритети:

 • УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Укрепване на профила на учителската професия
 • Паралел: Социално присъединяване
 • Училищно образование: Подкрепящи усилия за увеличаване на възможностите до достъпно и висококачествено образование в ранно детство

Цели задачи

 • Да се разработи програма за превенция на насилието:
  • За защита от насилие посредством промяна  на това как ценим другите.
  • Да се разкрият рисковите фактори и пътища за развитие на различни типове насилие и възможните превантивни пътища срещу насилието в детска и юношеска възраст.
  • Да се създаде онлайн/мобилен инструмент за оценка на специалисти при разкриване на рисковите фактори, свързани с насилието.
  • Да се създадат програми за превенция на насилието съобразно възрастта (различните възрастови групи изискват различен подход на превенция/ методология) 3-6 (предучилищна), 7-12 (училищна), 13-18 години (младежка).
 • Да се създаде мобилен/онлайн портал  за специалисти с упражнения, тренировъчни курсове, изследване на определени случаи, упражнения и дейности по превенция, които да бъдат използвани в групите от ученици.

ДЕРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

• Директори, учители, обучители

• Специалисти, работещи с младежи с девиантно поведение

• Училищни психолози

• Училищни съветници

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

• Ученици (7-18 годишни)

• Техните родители

• Образователни институции

• Широкото общество

Очаквано въздействие:

 • Да се предоставят на учителския персонал необходимите механизми  за оценка и превенция срещу определяне на на възможните фактори на  насилие и превенция срещу такива, когато са идентифицирани  (ефективни практики на  мениджмънт на класната стая, промоциране на техники за съвместно учене, осигуряване на обучители в подкрепа за по-добро  справяне с различните нужди  на учениците, които предоставят възможности за активно ангажиране на семействата и създаване на отворен процес на комуникация и вземане на решения).
 • Включването на ученици в дейности по позитивно предизвикван интерес също помага на учителите д а поддържат  позитивно отношение към училището сред учениците.

Интелектуални продукти

 • IO1+IO3: Онлайн/мобилен портал „Център за превенция на насилие  в училищна среда“ ( за специалисти работещи с ученици с  насилствено  поведение или тенденции към такова) +Онлайн/мобилен инструмент за оценка на подлагането на ученика на насилие.
 • IO2+IO4: Наръчник “Защитни и рискови фактори от развитие на различни форми на насилие и възможна превенция от насилие”.
 • IO3: Онлайн/мобилен инструмент за оценка на подлагането на ученика на насилие

Задачи съгласно IO3:

 • A1- структура на инструмента (EN) – ръководено от P2,  със съдействие от всички (март 2019)
 • A2 – въвеждане на мобилен/онлайн инструмент  (EN) ръководено от P1 със съдействие от всички (ноември 2019)
 • A3 – превод на инструмента – P2 (BG), P3 (SL,) P4 (GR), P6 (NL) – декември 2019
 • A4- пилотна версия на инструмента и одобрение – ръководено от P1, със съдействието на всички (декември 2019 – септември 2020)
 • A5- финализиране на база на обратна информация от пилотната версия- ръководено от със съдействие от всички (октомври 2020)

Ръководещ партньор:  ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ „СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ”

IO2: Ръководство Защитни и рискови фактори от развитие на различни форми на насилие и възможна превенция от насилие ”

Предварително установени основни рискови фактори:

 • Насилие в семейството /неефективно родителство
 • Включване в анти-социални групи
 • Медийно насилие
 • Неравностойно икономическо положение
 • Прекомерен брой
 • Предразсъдъци и дискриминация

IO4: Наръчник за превенция на насилието „Превенция на насилието в училищата“

Стратегиите ще бъдат групирани в следните области:

 • Посредничество между връстници
 • Обучение за социални умения
 • Подобрени техники на мениджмънт на класната стая

Очаквано въздействие чрез въвеждане на гореспоменатите стратегии:

• Да се промени начина, по който ценим другите.

• Да се промени  отношението към  другия.

•  Да се развие мотивация за грижа към другия.

• Да се установи цялостна позитивна училищна среда

• Да се предоставят на учители и специалисти необходимите механизми за оценка и превенция срещу забелязани фактори на насилие и превенция на тези, които вече са определени.