Обучение по БЕЛ в 5-7 клас

Мария Узунова
преподавател по БEЛ

Обучението по Български език и литература в нашето училище е организирано в редовни и следобедни занимания. Работата в  редовните часове е базирана на глобално представяне на учебния материал, много практически упражнения и дидактични игри. Това позволява по-добро осмисляне и цялостно възприемане  на езиковите явления и литературни особености. Следобедните часове са предвидени  за самостоятелна и екипна работа по поставена тема или проект.

Основната ни  цел  е да създадем трайни навици  за грамотно, писмено и устно изразяване,  у  всеки един ученик. Да го срещнем с богати художествени светове, в които да открие пътя към себе си и заобикалящия го свят.  Да формираме национално самосъзнание, чувство за отговорност и емпатия.

В ежедневната си работа покриваме учебния материал, заложен в ДОИ (Държавни  образователни изисквания), но  допълваме и голям обем от информация, предвиден за изучаване в по-горни класове.  Учениците ни имат  свободата и възможността  да търсят допълнителна информация, да задават въпроси, да работят индивидуално или в екип, както и  да представят проектите си  чрез различни методи и гледни точки.

При поставянето на задачите  се съобразяваме с техните индивидуални умения и интереси. Търсим най-силно развитата им интелигентност, за да достигнат трайни знания до всеки от тях. Осигуряваме образователен ресурс от  учебници и учебни помагала, аудио и видео материали, схематично и таблично представяне на учебния материал, достъп до учебна литература (речници, енциклопедии, художествена литература и литературна критика),  онлайн ресурси,  образователни игри с цел затвърждаване на новите знания. Стремим се към изграждане на знания за езиковите правила и тяхното практическо прилагане, както и умението за анализиране на различни по вид и жанр текстове, систематизиране на информация от различни източници, активно развитие на четивната грамотност, умения за създаване на собствени творчески и репродуктивни текстове.   

 В обучението по БЕЛ  използваме както традиционни методи, така и интерактивни похвати и средства, основани на възможностите на всеки един от учениците. А подходът е както колективен, целящ да изгради екип, който се справя  в различни учебни и житейски ситуации, така и индивидуален, съобразен с личността и интересите на всяко едно от децата.

Часовете по литература  често се превръщат в своеобразна среща  не само с художествената литература на български и чуждестранни автори, но и с изобразителното изкуство и класическата музика.