STEM проект “Кантар”

Проект “Кантар” е част от STEM базираното обучение на учениците от 5, 6 и 7-ми клас в ЧОУ “Слънчев лъч”.

Ръководители: Йордан Лулин, Пенка Иванова

Цели: Учениците да се запознаят с измервателните уреди кантар, теглилка и везна. Кои са основните принципи и закономерности на които се подчинява работата на тези уреди. Да си припомнят и затвърдят простите механизми. Какво е тяхното устройство и къде намират приложение.

Задачи: Учениците имаха за задача да развият проекта в няколко направления.

  • История на кантара. Първи данни от възникването на уред за измерване на тегло. Как се развива в течение на времето и поглед в бъдещето, как би изглеждал един такъв уред в бъдеще.
  • Видове уреди за измерване на тегло. Какви видове кантари има. Кои се използват и кои вече не се използват в настоящето
  • Създаване на идеен проект. Учениците да направят скица, чертеж или проект с помощта на компютърна програма, на кантар, който да бъде реализиран в действителност. Изработване на модел на кантар.
  • Приложение. Къде и по какъв начин намират приложение тези уреди. Какво и как можем да измерваме с тяхна помощ. Къде можем да видим такива уреди.

Ход на изпълнение на проекта: Учениците се разделят на четири групи, като всяка група получава по една задача. След една седмица се представят проучванията на всяка от групите (Презентации, филми, документи, факти и др.).Втората седмица учениците имат за задача да изработят модел на кантар с материали по техен избор. Работят върху чертежите и скиците, които са направили. Изработват моделите самостоятелно или по групи (самостоятелно, ако отсъстват един или повече ученика от група). Изработването на моделите се контролира от ръководителите на проекта. В края на втората седмица се представят изработените модели, като всеки участник, изработил модел, презентира своя кантар пред останалите участници.