COVID 19

Тук може да се запознаете с предприетите противоепидемични мерки в ЧОУ “Слънчев лъч” за предотвратяване и превенция на риска от разпространение на COVID 19:

План и правила за действие (отваряне в нов прозорец )

Актуална информация

За периода 16.11 – 20.11.2020г. сред учениците и персонала на ЧОУ “Слънчев лъч” няма лица със симптоми или положителен PCR тест за COVID 19.

Уважаеми родители и ученици!

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.
За целта сме подготвили  заявление /с добавена декларация/, в което ще посочите конкретната хипотеза, на която се базирате:

 • Преминаване в ОРЕС – до 30 дни с основание: „здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище“.
 • Преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания:
  • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес
 • Преминаване в ОРЕС – над 30 дни с основание:
  • по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
 • Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда.

  Заявление и декларация за обучение от разстояние в електронна среда (отваряне в нов прозорец)