Училищна сугестопедия

Картата не е налична

Дата/Час
Date(s) - 03.07.2021 г. - 31.07.2021 г.
9:00 ч. - 17:00 ч.

Категории


УЧИЛИЩНА СУГЕСТОПЕДИЯ
(програма за обучение на преподаватели)

🍀Програмата е насочена към педагози в предучилищен и начален етап на образование, преподаватели в
образователни центрове.

🍀Описание на програмата
В този комплексен тематичен курс се представя цялостен научен метод за практическо приложение на сугестопедията в училище, както и в образователен център или школа. Прилага се при: всеки етап от обучението на учениците в българското училище, деца – чужди граждани, живеещи и учещи в българско училище и обучение на деца – българчета, учещи в чужди училища. Курсът е предвиден за учители и други възрастни, работещи с ученици от 6 до 19 години.

🍀Цели на програмата
– Усъвършенстване на теоретичните компетенции в използването на училищна  сугестопедична система, компетентностно-ориентиран подход и иновативни  технологии, съчетани с ДОИ, от учителите, приложими в общия възпитателно образователен процес.
– Формиране на педагогически компетенции: ограмотяване по метода сугестопедия,  преподаване на математика, български език и разказвателни предмети чрез законите,  принципите и средствата на сугестопедията, разпознаване, откриване и преодоляване  на учебни блокажи; прилагане на компетентностен подход, прилагане на интерактивни  техники в учебния час, прилагане на изследователски подходи, овладяване на груповата  динамика и създаване на дидактични образователни игри.
– Усъвършенстване на психологическите умения за разпознаване на специфичните  потребности на всяко дете и създаване на подкрепяща среда за неговото развитие и  разкритие на скритите резерви.
– Усъвършенстване на педагогическите и психологически уменията за глобално планиране  на учебния материал и планиране на дейности за групова и индивидуална работа.  Разработки на уроци, които се провеждат по сугестопедична педагогическа система. Изграждане на текстове, необходими в процеса на сугестопедично обучение.

🍀Съдържанието на курса включва: научна обосновка за прилагане на системата сугестопедия в училище; система за ограмотяване на учениците на 6 – 7 години; практически модели за прилагане на училищната
сугестопедия в часовете по български език, математика и предметите от област природни науки във всички класове. Основна линия на училищната сугестопедия е разкриване на резервите на ученика за усвояване и надграждане на учебното съдържание, снемане на блокажите за ефективно учене; повишаване на мотивацията за учебна дейност.

🍀Програмата съдържа 4 модула като всеки модул е обособен в тематични сесии, всяка по астрономичен час и  половина /90 минути/, общо 3 сесии на ден. Астрономичните часове общо са 24, като 3 от тях са за групови консултации.  Всеки модул съдържа:
– 2 дни онлайн обучение и творческа работилница;
– 3 дни индивидуална подготовка с консултации по график;
– 1 ден представяне на създадените уроци от участниците и обобщение.


☀️Модул 1 – Въведение в сугестопедията
Общ брой учебни часове – 24
Дати: 03.07 – 09.07
Подробна програма на занятията: Модул 1

☀️Модул 2 – Ограмотяване по сугестопедична програма
Общ брой учебни часове – 24
Дати: 10.07 – 16.07
Подробна програма на занятията: Модул 2

☀️Модул 3 – Обучение по математика (1-4 клас) и Български език и литература (2-4 клас) по сугестопедична педагогическа система
Общ брой учебни часове – 24
Дати: 17.07 – 23.07
Подробна програма на занятията: Модул 3

☀️Модул 4 – Обучение по Родинознание, Човекът и природата и Човекът и обществото по сугестопедична педагогическа система
Общ брой учебни часове – 24
Дати: 24.07 – 31.07
Подробна програма на занятията: Модул 4

❗️Забележка:
Обучението за всеки един отделен модул е по избор. Модул 1 е задължителен за курсисти, които нямат никакъв опит със сугестопедичното обучение.
За курсисти, преминали курсове за сугестопедично обучение, Модул 1 не е със задължителен характер.


🍀Методи на обучение
– От словесните методи се използват: мини-лекция, беседа, дискусия, тематична работа  по екипи в Google среда..
– От нагледните методи се използват мултимедийна презентация по конкретното  теоретично съдържание; демонстрация на модели (кратки видеофилми, схеми, табла,  дидактични материали); работни материали тип “hand out”(в папка).
– От практическите методи се използват социално-психологически тренинг: проиграване,  решаване на казуси, ролеви и ситуационни игри, екипно планиране и разработване на  уроци по сугестопедична педагогическа система.

🍀Индикатори за очаквани резултати
Успешно завършилите курса педагогически специалисти (начални учители и др.) ще  придобият:
– знания за нов цялостен научен метод, създаден от българина проф. Георги Лозанов  и одобрен от ЮНЕСКО като най-добър образователен метод за работа с деца и  ученици. Обучените учители ще могат да изградят педагогически компетенции,  свързани с етапа на ограмотяване, преподаването на Български език, Математика, и  другите учебни предмети, включени в учебните програми от I до XII клас;
– нови психологически компетенции, свързани с отчитането на конкретните  особености на деца и ученици, да ги подпомагат, мотивират и вдъхновяват за  полагане на самостоятелен учебен труд и разкриване на личните силни страни.
– обучените специалисти ще получат компетенции в глобализирането на учебен  материал, разработване и творческо представяне на учебно съдържание по  сугестопедична педагогическа система.

🍀Компетентности, които ще бъдат придобити
– Академична
– Педагогическа
– Психологическа

🍀Форма на обучение
Онлайн, платформа на Google

🍀Продължителност на обучението:
24 астрономични часа на модул
Общо: 4 модула по 24 астрономични часа

🍀Начин на завършване на обучението
Разработени глобални теми, първична и последващи разработки, творческо  представяне.

💐Обучител: Веселина Петрова Дамаскова
Начален учител II ПКС
Психолог
Сугестопед, обучен от д-р Г. Лозанов, с реално прилагане на метода в училищна среда, опит – 10 години, сертификат от Фондация „Професор Георги Лозанов и професор Евелина Гатева“ № 258/2010,
Квалификация:  арт-терапия
Специалаизация – “Творческият елемент при решаване на текстови  задачи”.
(още информация за обучителя)

💐Организатор: Мария Паева
Създател и управител на ЧОУ “Слънчев лъч”, чиято учебна програма е базирана на сугестопедията и всички негови преподаватели са обучени от Веселина Дамаскова.

🍀Цена на обучението: Всеки модул по 240 лв.

Всеки участник може да закупи допълнително:
📗“Първа книжка за ограмотяване” в първи клас по сугестопедична система;
📗Учебни тетрадки, необходими за обучението по сугестопедична система в първи клас;
📗Дидактични игри за I-IV клас, подходящи за реализиране на системата;
📗Необходими табла, изработени по златно сечение, използвани за работа на втори план и организиране на сугестопедична среда.

🍀Регистрация
За да се запишете в курса, попълнете формуляра за регистрация. След като получим регистрацията Ви, ще изпратим  имейл с подробности за сумата и начина на заплащане на избраните от Вас модули. Преди стартиране на съответните модули, ще ви уведомим отново на имейла Ви как да се включите във виртуалната google класна стая.

За допълнителни въпроси, моля пишете на office@sun-ray-school.eu