Форми на обучение


Целодневна форма на обучение към училището и образователния център на ЧОУ “Слънчев лъч” от 8.00 до 18.00 ч.
Индивидуална – по индивидуален план-програма
Самостоятелна (дистанционна) – самоподготовка по
индивидуална програма и насрочени изпити

Според Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование:

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални
учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на
срочна или годишна оценка.
(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с
медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават
в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30
последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в
други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при
условията на чл.107, ал. 4 ЗПУО;
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО.
(3) Директорът на училището изработва и утвърждава
индивидуален учебен план.

Чл. 37. Самостоятелната форма на обучение включва
самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни
оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по
здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в
Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на
ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение
на експертна комисия, създадена към регионалното управление на
образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години;
* При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от
ученика утвърден училищен учебен план.