Образователен модел

В ЧОУ „Слънчев лъч” сме събрали най-доброто от различни популярни и не толкова популярни педагогически методи и похвати, за да създадем уникален по рода си обучителен модел, съобразен с българските образователни традиции, икономическите и географски специфики, както и потребностите на пазара на труда в държавата ни и света – към момента и в контекста на динамиката на времето. Следвайки базовата програма на МОН, с помощта на професионален екип от специалисти, надграждаме и разширяваме всеки един урок така, че да бъде интересен, увлекателен и сетивно преживян. В центъра на нашата образователна методика са децата, техните лични интереси и таланти, здравословното им емоционално и физическо израстване и ученето с любов. Чрез нашия иновативен образователен модел се стремим да повишим и запазим тяхното естествено любопитство и интерес към нови знания. 

Сугестопедия

Стъпваме здраво върху 7-те закона на Сугестопедията, създадена от проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева:
☀️Любов
☀️Свобода
☀️Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва
☀️Многократно увеличен учебен материал
☀️Принципът част-цяло, цяло-част; частта през цялото
☀️Златната пропорция
☀️Класическо изкуство и естетика
Чрез метода на Сугестопедията усвояването на учебния материал става по-бързо и лесно в сравнение с традиционния начин на преподаване. Това дава възможност на учениците да развият скритите резерви на съзнанието, да усвояват без умора нужните знания в училище, да се изразяват и общуват свободно, да не се страхуват от грешки.

Дидактични игри
Дидактичните игри, които нашите педагози създават и използват в часовете си, са важна част от образователния процес. Под формата на игра децата по забавен начин развиват логическото си мислене, памет и внимание, стимулира се тяхната интелектуална активност, развиват меките си умения и изграждат способностите си за работа в екип. Учебната информация достига до тях чрез преживяване, което спомага за натрупването на трайни и устойчиви знания. 

Класическа музика
Изкуството, и в частност класическата музика, която звучи в часовете, е неизменна част от образователния процес. Тя спомага за цялостното представяне на учебното съдържание и повишава възприемчивостта у децата. Чрез музиката се стимулира способността да се разкрият психичните резерви  в приятна атмосфера, да се достигне до състояние на вдъхновение и да се учи с лекота и удоволствие. По този начин децата преодоляват страха от ученето, смекчават агресивните тенденции в поведението и усвояват материала по-пълноценно и качествено. За целта използваме специално подбрани класически музикални произведения.

Глобални теми
Глобализирането на учебното съдържание следва принципа “от цялото към частта”. Всеки голям раздел е обособен в глобална тема, чрез която децата първоначално се запознават с общата информация. За целта нашите педагози създават приказни истории, в които са въведени всички нови термини, с които децата ще се запознаят през следващите часове. Глобалната тема обхваща не само един учебен предмет, а няколко, чрез създаването на междупредметни връзки. 

Множествена интелигентност

Часовете ни преминават в разнообразни дейности, развиващи множествената интелигентност, систематизирана от Хауърд Гарднър като:
☀️Лингвистична
☀️Логико-математична
☀️Музикална
☀️Телесно-кинестетична
☀️Визуално-пространствена
☀️Интерперсонална (междуличностна)
☀️Интраперсонална (вътреличностна)
В нашето обучение залагаме не само на академичните знания, но и на придобиването на реални умения за живота и развиването у децата на общочовешки ценности. Целта ни е усъвършенстване на когнитивните предпоставки за успех, уменията за самостоятелно учене и вземане на решения, изграждане на съвременни комуникативни  и социални умения. Като резултат от обучението всеки ученик и неговото семейство опознават много по-добре индивидуалните особености на детето: темперамент, интереси, естествени заложби, преобладаващия тип интелигентност. Учениците ни по-бързо и ефективно постигат гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на съвременния живот. В защитената среда на училището, децата се научават не как да се конкурират с другите, а как да надскачат себе си и да работят заедно с другите.

Таксономия на Блум

Таксономията на Блум представлява йерархия на мисловните умения, в която по-високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните нива, а именно: 
☀️Оценка
☀️Синтез
☀️Анализ
☀️Приложение
☀️Разбиране
☀️Запаметяване/знания
В тази теория е заложена идеята, че целите и резултатите в обучението не са еднакви. За да се приложи една концепция, е нужно първо да се създаде разбиране за нея. За да се оцени даден процес, първо трябва да преминем през анализа му, като всяко следващо ниво се надгражда над предишното. Това структуриране дава възможност на учениците да възприемат информацията по различни начини и способи, съобразено със стила на учене, индивидуалните способности, ниво и темпо на всяко дете. В края на годината всяко дете е преминало през синтез и анализ на получените знания и е готово да представи наученото си пред аудитория (учители и родители) по глобалните теми. 

Природознание и екологично образование

Вярваме, че в Природата всеки елемент е свързан с живота на Цялото. Работейки за възстановяването на връзката между човека и природата, разработихме единствената до момента в България методика за екологично образование. Децата се научават как да пазят природата, да пестят ресурсите, да рециклират и употребяват по-дълго вещите си, да се хранят и живеят природосъобразно. Това възпитава у тях уважение и отговорност към заобикалящата ги среда и към себе си. 

Учебни зеленчукови градини
Всеки клас разполага със своя зеленчукова градина, където радвайки се на въздуха на открито, може да практикува наученото, да наблюдава, експериментира и отчита промените, които се случват с всяко едно растение. Участвайки непрестанно в това наблюдение  и изучавайки всички малки обитатели в това естествено пространство – от малкото посято семенце в земята до дъжда в облака на небето, който напоява земята, децата изграждат знания и умения от реалния живот, които придобиват чрез директния си опит като участници в единството на Природата. Работата със земята им дава усещането за значимост, отговорност, увереност, както и убеденост, че труда на всеки един от нас е важен за общото ни благосъстояние. Използвайки принципите на пермакултурата, биодинамичното земеделие и календара на Мария Тун за посевните дни, следим заедно циклите в Природата и съобразяваме с тях времето за сеитба и бране. Безспорно откъснатите от градинките плодове и зеленчуци са най-сладки и вкусни, когато самите деца са се грижили за тях и ги хапват с огромен апетит.

Рециклиране 
Учим децата от малки как да събират разделно отпадъците си, да използват по-малко ресурси и да опазват околната среда. Всяка класна стая има разделни кошчета и учениците ни проявят отговорност в използването им, за да намалим заедно въглеродния отпечатък.

Компостиране
Заедно с децата създадохме голям компост в двора на училището, в който отиват всички хранителни отпадъци от кухнята и окосената трева от двора. Децата с интерес следят процесите, които се случват в компостера, а получената тор използваме за наторяване на учебните градинки. 

Наука 

Интердисциплинарен подход
Намираме за особено важно в обучението на децата всяка една сфера от света на познанието да бъде свързана с друга. Учениците ни работят в екипи по проекти, които изискват прилагането на знания и умения от различни учебни дисциплини и области на живота. В програмата ни се включват STEAM проекти (съчетаването на наука, технологии, инженерство, изкуство, математика), Дизайн мислене и разрешаване на проблеми. Този подход в обучението изгражда логическа връзка между отделните науки и има за цел учениците да придобият реални умения за живота чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас. Чрез проучване, изследване и игра учениците изграждат уменията си да правят собствени изводи, да работят в екип, да анализират и да си обясняват света около себе си като изграждат по-широк мироглед и глобално мислене. Учениците ни се научават как да преминат през различните етапи, за да имат на финала един готов продукт, който да представят пред останалите. 

Учене чрез преживяване
В нашето училище даваме простор на децата да учат чрез опита си. Възприятието на думите е едно, а когато нещо е преминало през ръцете и сетивата е съвсем друго. Преживяванията изграждат много по-трайни невронни връзки, отколкото само вербалното поднасяне на информацията. Часовете по естествени науки преминават с много експерименти, забавни игри с разрешаване на загадки и търсене на съкровища. Децата изграждат навици за работа в екип, а учебния материал преминава през личното и екипно преживяване, което чрез емоциите остава дълбоко в съзнанието им. 

Изкуства и култура

Музика
Музиката е особен вид общуване, което помага на децата да изразят своите емоции и да се свържат с другите. Различни изследвания доказват, че музиката влияе на физическото, емоционалното и интелектуалното развитие при децата, като подобрява познавателните и сензорните им умения. 
В нашата програма е силно застъпено изучаването на различни музикални инструменти (според избора на всяко дете) и запознаването на децата с класически произведения и композитори. Музиката стимулира развитието на учениците и тяхната креативност, търпение, памет и емоционална интелигентност. Развива тяхната естетика и усет за красотата и хармонията. Всяко дете има възможност да избере инструмента, на който да се обучава – пиано, цигулка, китара или ударни (ксилофон и барабани).

Приложни изкуства и занаяти
Развиването на въображението и артистичните заложби на децата са от изключителна важност за емоционалното им израстване. Затова в обучението си залагаме на творческата работа с различни материали и техники. Запознаваме се както с традиционните занаяти (грънчарство, плъстене, плетене и др.), така и с модерни изобразителни и приложни похвати за творчество. Децата са стимулирани да използват естествените материали и да дават воля на въображението и изобретателността си.

Родолюбие
Намираме изучаването на българските традиции, обичаи и история за особено важни в обучението на децата и изграждането на тяхната национална идентичност. Развиваме уважение към делата на предците ни и българските ни корени. Отбелязваме значимите празници тържествено и възраждаме забравени обичаи и занаяти. Стимулираме национална гордост и самосъзнание, като основа за осъзнато световно присъствие и отговорности.

Чужди езици

В днешния глобален свят и виртуална комуникация доброто владеене на английски език е задължително, а допълнителния език е предимство. За засиленото изучаване на английски език в училището ни сме се доверили на партньорството ни с Университета в Кеймбридж, чиято програма за подготовка на учениците  и сертификати за степен на владеене на езика са световно доказани и признати. Училището ни е и център за провеждане на изпити на Кейбридж и всеки може да провери нивото си на владеене на езика, а сертификатите да се използват при кандидатстване в почти всички университети в света.
След 4-ти клас учениците ни изучават и най-популярния славянски език, на който има най-много публикувана научна и специализирана литература. Владеенето на руски език създава добри предпоставки за по-нататъшно професионално развитие и изграждане на интернационални връзки, отваря нови икономически хоризонти и възможности за пътувания.
Обучението ни по езици е интерактивно, което прави запомнянето бързо и лесно. 

Стимулираща учебна среда

Вярваме, че ученето е процес, който се случва не само в учебните стаи. В уютната и почти домашна обстановка на нашето училище разчитаме и на средата като метод за неформално обучение.
Навсякъде в училището има разположени различни тематични информационни табла, дидактични материали, кътове за самостоятелна работа или спортни активности, открити библиотеки с удобни места за четене, както и материали за самоподготовка. В пространствата за творчество децата рисуват, свирят, играят с детски кухни и дърводелски работилнички, правят модни прически на манекените, създават невероятни истории с кукления театър, свързват електрически вериги, учат се да шият и още куп креативни дейности. По този начин децата придобиват знания и умения чрез игра, експериментират, опознават себе си и другите, участват активно в училищния живот.
Едно от най-големите богатства на материалната ни база е собствения зелен двор с площ от 5 декара с външни класни стаи за всеки клас, с овощни и зеленчукови насаждения, където децата имат възможност да играят, учат и спортуват на чист въздух.

Здравословен начин на живот

В процеса на обучение обръщаме особено внимание на изграждането на здравословни навици и умения в грижата за тялото и духа на децата и в хармония с Природата.

Паневритмия
Паневритмията са музикални упражнения, оставени ни от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) с дълбока философска основа и съчетават музика, движение, мисъл и слово в едно хармонично цяло. Движенията са насочени към постигането на вътрешен баланс и хармония и се практикуват както за физическо здраве, така и за духовно развитие.  Ритмичните и хармонични движения, съчетани със съответната музика повишават концентрацията на мисълта и дълбочината на дишането. Тези упражнения подобряват психичните, физическите и социалните аспекти на здравето на децата, тяхната подвижност, пъргавина, мускулна издръжливост, работоспособност и устойчивост на стрес. 

Въздушна йога
Въздушната йога се изпълнява с помощта на люлка-хамак и освен ползите, които носи за здравето, е изключително забавна за децата. Заниманията в училище по въздушна йога укрепват мускулите, огъвкавяват гръбнака и ставите, стимулира се кръвообращението и функционирането на нервната система. 

Кулинария и хранене
Вярваме в максимата, че здравият дух живее в здраво тяло. Затова обръщаме специално внимание на избора на храна в училище. Децата имат щастието да хапват от градинките ни собствено отгледана екологично чиста продукция от плодове и зеленчуци, а от скоро можем да се похвалим и с приготвени на място здравословни закуски, фрешове и смутита. Организираме кулинарни образователни занимания, в които учениците ни се учат как да приготвят здравословна храна за себе си и семействата си. Наред с опитността в кухнята, която придобиват, те имат възможност да практикуват и наученото в часовете (пропорции, грамажи, химични реакции и т.н).

Учене чрез пример

Срещи с вдъхновяващи личности
Няма по-добър учител за децата от личния пример. Освен този на прекрасните ни учители, които с грижа и любов се отнасят към всяко едно дете, срещаме учениците ни в училище с вдъхновяващи личности, които са специалисти в своята област. Неизменна част от програмата ни са и посещенията на музеи, галерии, институти, лаборатории, конференции, фестивали, където децата могат да се докоснат до работата на различни учени и специалисти в реалната им работна среда. По този начин нашите учениците стават преки наблюдатели, а често и участници, на самия процес на практикуване на дадена професия. Това ценно преживяване носи на децата вдъхновение и ги подпомага за така необходимия и ценен процес на бъдещото им кариерно ориентиране. 

Доброволчество
Стимулираме учениците ни да участват в различни доброволчески каузи, което е важно допълнение към училищния им живот и изграждането им като личности. Възпитаваме у тях отговорност към по-слабите и неоправдани прослойки в обществото ни и стремеж към добруване и подобряване на качеството на живот на всички обитатели на планетата Земя – хора, животни, растения. Учениците ни с радост участват в доброволчески каузи, което им носи удовлетворение, самочувствие, отговорност и увереност, че добрите дела имат смисъл и могат да доведат до положителна промяна.