Прогимназиален етап

5, 6, 7-ми клас

Промяната в този етап от училищното образование често е стресираща за децата. Увеличеният обем от учебния материал, различните учители по всеки предмет, стреса от матурите след 7-ми клас,  а и започващият хормонален дисбаланс  на тийнеджърската възраст, често се оказват  пагубни за емоционалното състояние на децата. В този етап сме заложили на подкрепящата среда, усилената самоподготовка, както и работа по общи и самостоятелни проекти.

С по-големите ученици в прогимназиален етап развиваме уменията, необходими за постоянно променящата се среда на технологичната епоха, в която живеем. В часовете изграждаме междупредметни връзки, работейки по STEAM проекти (съчетаването на наука, технологии, инженерство, изкуство, математика). Обучението е проектно-базирано и учениците имат възможност да развиват потенциала си в самостоятелни или екипни задачи. По този начин усъвършенстват способностите си за самостоятелно проучване, извличане на най-важното от дадена информация, синтез и анализ. Учат се да наблюдават и правят самостоятелни изводи от грешките и успехите си. 

Природните науки се изучават с много практически занимания и опити, а децата се вдъхновяват от ролята си на експериментатори. Срещаме учениците с професионалисти от разнообразни области на науката и гостуваме на различни институти, лаборатории, музеи, конференции и фестивали. По този начин децата се запознават с вдъхновяващи личности и научават интересни факти от най-различни сфери на познанието като надграждат знанията си от учебния материал завладяващо и трайно. Учениците ни стават преки наблюдатели, а понякога и участници,  на самия процес на практикуване на дадена професия. Това ценно преживяване носи на децата вдъхновение и ги подпомага за така необходимия и ценен процес на бъдещото им кариерно ориентиране. 

В часовете ни по Математика наблягаме повече на практическото приложение, отколкото на теорията. Обръщаме повече внимание на тези неща, които са приложими и полезни в живота на всеки един човек. Часът по математика е час на мислене и креативност – учим се да разсъждаваме, анализираме, изследваме и да достигаме до логически заключения. 

Основна цел в часовете по Български език и литература е създаването на трайни навици  за грамотно, писмено и устно изразяване  у  всеки един ученик. Срещаме се с богати художествени светове, в които всеки да открие пътя към себе си и заобикалящия го свят.  Формираме национално самосъзнание, чувство за отговорност и емпатия. Учениците ни имат  свободата и възможността  да търсят допълнителна информация, да задават въпроси, да работят индивидуално или в екип, както и  да представят проектите си  чрез различни методи и гледни точки.

Според заложбите, интересите и талантите на всяко едно дете, в този етап насочваме и подпомагаме неговата кариерна ориентация с допълнителни занимания и ресурси. 


Повече за образователния ни модел може да прочетете тук.